Meldpunten

Interne contactpersoon

Sommige zaken zijn niet altijd even gemakkelijk bespreekbaar. Seksuele intimidatie, misbruik en mishandeling zijn daarvan een schrijnend voorbeeld. Speciaal voor deze zaken is op onze school een contactpersoon aangewezen:

  • Janine van Marselis Hartsinck-van Dun: 076-565 88 24 (privé)

Leerkrachten en leerlingen kunnen zich tot deze contactpersonen wenden, maar ook u als ouder kunt hen aanspreken. Zij zullen u terzijde staan en u, indien nodig, de weg wijzen naar de juiste persoon of instantie.

Algemeen meldpunt

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u melden op het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).

Externe vertrouwenspersoon INOS

Voor alle scholen binnen INOS is een extern vertrouwenspersoon beschikbaar voor ouders vanuit de organisatie www.vertrouwenswerk.nl Deze externe vertrouwenspersoon kan door ouders ingeschakeld worden wanneer er op school bijvoorbeeld sprake is van ernstige klachten, een vorm van machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en/of pesten wat niet door de coördinator sociale veiligheid of de interne vertrouwenspersonen kan worden opgepakt en/of opgelost.

Leerlingen en/of ouders kunnen doorverwezen worden naar deze externe vertrouwenspersoon, maar u kan ook rechtsreeks zelf contact opnemen. De externe vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden.

De externe vertrouwenspersoon voor INOS is:

Mevr. Jacqueline Klerkx
Tel: 06 22 34 81 29
​​​​​​​jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl

Inspectie van het onderwijs

e-mail: info@owinsp.nl

Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis).