De Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

Sinds 1992 moet elke school een Medezeggenschapsraad hebben. In de wet (Wet Medezeggenschap Onderwijs) is geregeld hoe dit orgaan moet functioneren. Het schoolbestuur (‘bevoegd gezag’) stelt op basis van de wet een MR-reglement op, waarin is geregeld hoe de raad is samengesteld, welke taken en bevoegdheden de raad heeft en hoe geschillen kunnen worden opgelost. Wil je echt invloed hebben op het beleid van de school,kom dan bij de medezeggenschapsraad (MR). Op elke school worden dagelijks beslissingen genomen. Van kleine keuzes tot grote veranderingen. Daarbij kun je denken aan onderwerpen als financiën, vakantierooster,schooltijden, organisatie van school en het leerlingvolgsysteem. Als lid van de MR sta je in direct contact met de directie van de school. Zo moeten beleidsstukken van de school eerst langs de MR voordat ze daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten

Onze MR bestaat uit 10 personen: 5 ouders en 5 personeelsleden. Anders dan bij de ouderraad wordt de MR gekozen voor vier jaar. De schoolgeleding wordt gekozen door het personeel van de school en de oudergeleding door de ouders. Elke ouder kan zich verkiesbaar stellen. Na vier jaar moeten zij aftreden en worden er verkiezingen georganiseerd. De verkiezingen voor de oudergeleding worden aangekondigd in de Nieuwsbrief van het schooljaar. De verkiezingscommissie van de MR meldt in de Nieuwsbrief bij wie zich kandidaten kunnen aanmelden. De huidige MR is als volgt samengesteld:

Teamgeleding:
  • Carolien de Hoon,
  • Emy Groeneveld (secretaris),
  • Karina den Uijl,
  • Marjolein Dullaert,
  • Bellissa van de Pas.
Oudergeleding:
  • Marieke van Ginneken,
  • Dirk van Doesburg (voorzitter),
  • Stoffel Geerards,
  • Petra Loose,
  • Martine Schreurs.

De MR vertegenwoordigt alle ouders

Heb je vragen, ideeën of meningen over beleid van de school: laat het de MR weten, want jouw mening telt. Houd jij van besturen, meedenken, beslissen en discussiëren? Stel je dan verkiesbaar voor de MR. Je vindt de contactgegevens van de leden van de MR op de schoolkalender, de website www.kbszandberg.nl of in de schoolgids. De MR heeft ook een eigen e-mailadres: kbsdezandberg_mr@inos.nl

De agenda en de notulen

De agenda en de notulen van de MR-vergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris van de MR.

In De Zandberg Courant wordt regelmatig een kort verslag van de vergadering gegeven.