Veilige school

Op De Zandberg zorgen we ervoor dat kinderen zichzelf kunnen zijn in een fijne, veilige omgeving. Vanuit geborgenheid groeien ze in eigenwaarde en zelfvertrouwen. Wij geloven dat kinderen zich zelfbewust ontwikkelen als ze zich gewaardeerd voelen en als ze ruimte en verantwoordelijkheid ervaren. Er heerst een fijne sfeer op onze, van oorsprong katholieke, school: er is respect voor elkaar, verdraagzaamheid, ruimte voor verschillen, creativiteit en talenten.

Kanjertraining

Pas als je lekker in je vel zit, kom je echt tot leren. Daarom besteden we ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen op onze school door het inzetten van de Kanjertraining.

Goede sfeer

Een goede sfeer is onmisbaar om lekker in je vel te zitten en goed te kunnen leren. Die sfeer beleef je als je De Zandberg bezoekt en creëren we door samen aandacht te schenken aan onze belangrijkste pijlers: Beleving, Geborgenheid, Zelfbewust, Positivisme en Samen.

Daarnaast is het ook belangrijk dat naast het les geven er bijzondere (buiten)schoolse activiteiten samen worden georganiseerd.

Verkeersconvenant

Wij zijn een grote school in een stedelijke omgeving met weinig parkeermogelijkheden. Wij willen een veilige omgeving voor onze kinderen scheppen en de overlast voor de buurtbewoners beperken. Daarom vragen wij u om bij het brengen en halen van uw kind(eren) zoveel mogelijk van de fiets gebruik te maken of te voet te komen.

Meldcode INOS

Helaas is het soms realiteit dat kinderen te maken krijgen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Scholen zijn sinds 2013 wettelijk verplicht om een Meldcode te hanteren. Zo kunnen zij sneller en beter ingrijpen bij vermoedens van kindermishandeling. Dat hoort tot de verantwoordelijkheid van alle medewerkers van INOS.

Ik ben, omdat wij zijn! Wij geloven dat wij allemaal samen zorgdragen voor onze leerlingen: ouders/verzorgers en school. Wij zijn alert op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Onze medewerkers reageren assertief op deze signalen. De meldcode is bedoeld ter ondersteuning. Zo weet iedereen wat vastgelegd wordt en welke stappen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en welke ondersteuning daarbij voor handen is.

De Meldcode maakt onderdeel uit van het schoolveiligheidsplan van KBS De Zandberg en is via deze link (https://scholenopdekaart.nl/api/v1/bijlage/6177/6e5dd206-955e-45b5-91e6-45fc67ee035c/) in te zien. Je vindt deze meldcode ook op www.scholenopdekaart.nl van onze school onder het kopje ‘sociale veiligheid op deze school’.

Schoolveiligheidsplan

Op deze pagina kunt u het schoolveiligheidsplan downloaden.