Onderwijs

De wereld om ons heen verandert snel. Het traditionele onderwijssysteem sluit niet meer aan bij de eisen die de hedendaagse maatschappij aan ons stelt. We willen leerlingen de kans geven actief te leren en dus niet dwingen om passief te luisteren. Dit vereist een pedagogische en didactische aanpak, waarbij wederzijds ontdekken, samen creëren en gebruikmaken van kennis en talent centraal komen te staan.

Wij dragen dit uit in het begrip: ‘Grenzeloos Leren’. Met Grenzeloos Leren hebben we het over:

– Leerlingen die willen blijven leren;
– Het bieden van passende ondersteuning waar nodig;
– Het stimuleren van een brede ontwikkeling van leerlingen;
– Het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen over hun eigen leren;
– Het weghalen van de grens tussen leren thuis en leren op school;
– Het weghalen van de grenzen die we ervaren door de onderwijsmethodes die we gekozen hebben;
– Het weghalen van de grenzen tussen jaarklassen en -groepen of soms ook letterlijk tussen klaslokalen;
– Het anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij wij vanuit onze visie bewuste keuzes maken op het gebied van ICT, sociale media, wetenschap en techniek en andere onderwijsinnovaties.

Grenzeloos Leren staat voor een onderwijsproces, waarbij leerlingen actief, construerend, sociaal en reflecterend leren. Hiermee verandert zowel de rol van de leerling als de rol van de leerkracht.

Basisontwikkeling

In groep 1 en 2 werken wij volgens de principes van Basisontwikkeling. Het hoofddoel van opvoeding en onderwijs binnen basisontwikkeling is het bevorderen van een zo breed mogelijke persoonsontwikkeling. Om die zo optimaal mogelijk te maken, zorgen we dat leerlingen binnen betekenisvolle situaties leren zichzelf te ontplooien. Hierbij is het nodig dat de basisvoorwaarden om tot ontwikkeling te komen gewaarborgd worden. De basisvoorwaarden zijn:

–  Emotioneel vrij zijn;
–  Zelfvertrouwen hebben;
–  Nieuwsgierig zijn.

Deze staan in relatie met de brede ontwikkeling en de specifieke kennis en vaardigheden. Dit worden aangeboden via onderstaande zes kernactiviteiten:

–  Spelactiviteiten;
–  Constructieve en beeldende activiteiten;
–  Gespreks- en kringactiviteiten;
–  Lees- en schrijfactiviteiten;
–  Reken en wiskunde activiteiten;
–  Onderzoeksactiviteiten.

In betekenisvolle spelsituaties leren kinderen spelenderwijs alle vaardigheden aan die zij nodig hebben om succesvol aan het leerproces van groep 3 te kunnen beginnen. Dit vraagt om een betekenisvol, beredeneerd aanbod, waarin tegemoet gekomen wordt aan de specifieke behoeften van alle leerlingen.

Voortdurend worden de vorderingen van de leerlingen op alle gebieden geregistreerd. Ook de letterkennis en leesvorderingen worden bijgehouden. Op deze manier weten we welke leerlingen er in aanmerking komen om in de maand mei een leestest te doen. Hierbij wordt er ook gelet op tempo, intonatie en tekstbegrip. Hiermee kunnen we de beginsituatie van het leesproces in groep 3 bepalen.

Leerstofjaarklassensysteem

In de groepen 3 tot en met 8 werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat kinderen van dezelfde leeftijd per leerjaar op een gestructureerde manier via bepaalde methoden de leerstof krijgen aangeboden. Deze basisstof vormt een rode draad door de school. Natuurlijk leren niet alle kinderen op dezelfde manier, in hetzelfde tempo en even gemakkelijk. Om aandacht te kunnen geven aan deze individuele verschillen wordt onder andere gebruik gemaakt van het werken op niveaus en gedifferentieerde instructie en zelfstandig werken. We maken in de groep gebruik van onderwijsarrangementen op drie niveaus: het basis-, het intensieve- en het gevorderde arrangement.

Daarnaast bestaat er een zeer intensief en een gevorderd plusarrangement buiten de reguliere groep voor de leerlingen voor wie de drie arrangementen niet toereikend zijn.
Zelfstandig werken houdt in dat leerlingen zelfstandig de aangeboden stof verwerken, zodat er extra tijd ontstaat om kinderen individueel of in een groepje te helpen. De leerlingen die op dat moment geen hulp krijgen, hebben een takenpakket waarmee ze aan de slag kunnen. Vanzelfsprekend is de tijdsduur afhankelijk van de leeftijd en mogelijkheden van de kinderen.